نويسندگانآثار تاريخي يك عاشقدوستان عاشقوضعیت من در یاهوآمار وبطراح قالب:موزیک و سایر امکانات

گاهــی آدم

 

گاهــی آدم
دلـش فقـط یـک دوســت دارم می خــواهد
تا نمـــیرد
همـــین 


[+] نوشته شده توسط علی اکبر در 21:23 | |کــوچــه هـای بـــن بســــت

کــوچــه هـای بـــن بســــت
همـــان خیــــابان هـــای غمــــگینی هســتند
کــــه از رســــیدن بــــه تـــو
نـــا امــــید شـــــده اند


[+] نوشته شده توسط علی اکبر در 1:58 | | 

هــوایــی رو کــه تــو نفـــس مـــــی کشـــی

دارم راه میـــــرم بـــغل میــــکنم


[+] نوشته شده توسط علی اکبر در 1:46 | |بـــا خــــود گفـــتم

 

بـــا خــــود گفـــتم:

فـرامـــوشش مـــی کـــــنم

" بـــــی خــود " گفـــتم..


[+] نوشته شده توسط علی اکبر در 1:33 | |هیــچ کــس نمـی تــواند..

 

هیــچ کــس نمـی تــواند تـشخیص دهــــد
کســی که شــانه هــــایش تکــــان می خــــورد
می خنـــدد یا گریـــــه می کنــد
مــا از دور خوشــیم
امــا از نزدیــک
ســیل اشــک امــان مــان را بــریده اســت


[+] نوشته شده توسط علی اکبر در 1:18 | |مـناسـب‌ تـرین فـرد بـرای تـو..

 

مـناسـب‌ تـرین فـرد بـرای تـو ،
کسـی‌سـت کـه او را هـمان‌گـونـه کـه هـست دوسـت مـی‌داری
کـسی کـه تـو اصـلا دوسـت نـداری تـغیـیـرش بـدهـی


[+] نوشته شده توسط علی اکبر در 1:8 | |یـــاد گــرفتـه ام..

 

یـــاد گــرفتـه ام کـــه هیـــچ فــرقــی نمـــی کـــند
چـقـدر خــوب و وفــــادار باشــم
زیــرا همـــیشه کســـانی هســتند
کــه لیــاقتش را نــدارنــد !


[+] نوشته شده توسط علی اکبر در 16:20 | |ســادگی را هـــــرجـــا یافتــــی …

 

ســادگی را هـــــرجـــا یافتــــی

همــــانــــجا بمـــــان

پشیمــــــان نمـــی شوی

رنـــگش سبـــز اســــت

 


[+] نوشته شده توسط علی اکبر در 21:36 | |دارم فکر می کنمــــــــ ــــــ

دارم فکر می کنمــــــــ ــــــ
چقدر خوب می شـــــــــــــــــ ــــ ــــ ــــــد
نزدیک صورتم نفس می کشــــــــــــــــ ــــــــ ــــــ ــــــــیدی
می دانـــــــ ــــــ ـــــــــی؟
من رک تر از آنمــ ــــــ ــــ ــــ
که نبوسمتــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــــــ

 


[+] نوشته شده توسط علی اکبر در 21:33 | |عشق را..

 عشق را

ننویسید
نخوانید
نقاشی نکنید

احساس کنید
احساس

 زندگی کنید
زندگی

تا ابد
تا همیشه


[+] نوشته شده توسط علی اکبر در 20:15 | |ادمای خسته...

 

آدمایی که ساکت سوار تاکسی میشن
تا مقصد از پنجره بیرون رو نگاه میکنن،
آخرشم ،
بدون ِ هیچ حرفی
کرایه رو میدن و میرن
آدمای خسته‌ایَن،
سر به سرشون نذارین…


[+] نوشته شده توسط علی اکبر در 20:8 | |اینـــــقدر خودت رو نــــگیر …

 

اینـــــقدر خودت رو نــــگیر
اینقدر بــا تکبر و غرور با آدم حرف نــــزن
وقتی کســــی به تو ابراز علاقــه کرد
فــــکر نـــکن که فوق العاده ای !
شــــــاید اون کم توقــعه


[+] نوشته شده توسط علی اکبر در 14:21 | |ســــه راه بیشتـــــر نــــــداری

 

ســــه راه بیشتـــــر نــــــداری

بـــــــا مــــــن باشـــــی

یا بــــــا تـــــــــو باشــــــم

یا توافـــــــق کــــــنیم کـــــه باهــــــم باشیـــــم


[+] نوشته شده توسط علی اکبر در 13:12 | |برای دوباره آمدنش دعا نکن . . .

 

 

برای دوباره آمدنش دعا نکن 

شاید وقتی آمد 

همانی نباشد که رفته بود

 


[+] نوشته شده توسط علی اکبر در 20:14 | |گاهی اوقات باید بگذری...

 

گاهی اوقات باید بگذری
بگذاری
و
بروی …!
وقتی می مانی
و
تحمل می کنی
از خودت یک احمق می سازی…!


[+] نوشته شده توسط علی اکبر در 13:18 | |دوستت دارم

http://www.8pic.ir/images/31441926709052603128.jpg

 

 

دلنوشته های دلنشین

لبـــــــــانم را دُوخته ام

مبــادا بگویم “دوســـــــتت دارم ”

که هر بار گفتـــــم ،


 تَنــــــــــــهایی ام بزرگتر شد


[+] نوشته شده توسط علی اکبر در 11:51 | |مادر..

http://www.8pic.ir/images/68783988848498982664.jpg

 

 
بزرگتریـــــن درد دنیا اینه

که ببینــی اونـــی که تا دیروز درداتــــو می کشیده داره درد می کشه

 اون یه نفر مـــــــادره

 


[+] نوشته شده توسط علی اکبر در 11:40 | |خسته شدم..

http://www.8pic.ir/images/58sx0qefvjf1vat5b5bp.jpg

خسته شدم مي خواهم در آغوش گرمت آرام گيرم.

خسته شدم بس كه از سرما لرزيدم...

بس كه اين كوره راه ترس آور زندگي را هراسان پيمودم زخم پاهايم به من ميخندد...

خسته شدم بس كه تنها دويدم...

اشك گونه هايم را پاك كن و بر پيشانيم بوسه بزن...

مي خواهم با تو گريه كنم ...

خسته شدم بس كه...

تنها گريه كردم...

مي خواهم دستهايم را به گردنت بياويزم و شانه هايت را ببوسم...

خسته شدم بس كه تنها ايستادم....


[+] نوشته شده توسط علی اکبر در 11:19 | |♥هرگز رهايم نكن.....كه بي تو مي ميرم♥

http://www.8pic.ir/images/q7ti9ogma6bmmtkzx5ff.jpg

 

الهی

خدای عزیز! اون کسی که همین الان مشغول خواندن این متنه، زیباست چون دلی زیبا داره

درجه یکه چون تو دوستش داری و بهش نظر کردی ، قدرتمند و قوی و استواره چون تو پشت و پناهش هستی

 

خدایا ! ازت می خوام کمکش کنی زندگیش سرشار از همه بهترینها باشه

خواهش می کنم بهش درجات عالی دنیای و اخروی عطا بفرما و کاری کن ، به آنچه چشم امید دوخته

 

آنگونه که به خیر و صلاحش هست برسه انشاا...

خدایا! در سخت ترین لحظه ها یاریگرش باش تا همیشه بتونه همچون نوری در تاریک ترین و سخت ترین
 
لحظه ها زندگی اش بدرخشه و در ناممکن ترین موقعیت ها عاشقانه مهر بورزه....

آمين

 


[+] نوشته شده توسط علی اکبر در 10:53 | |برم یا ....

http://www.8pic.ir/images/g701ajo9kh31g2kddk2.jpg


[+] نوشته شده توسط علی اکبر در 20:38 | |شایــــد مــن و تو...

http://www.8pic.ir/images/vnu56z0n96uysi0wwrox.jpg

 

http://www.8pic.ir/images/ki5071n8mmhg8325sxt.gifشایــــد مــن و تو خیــــلی با هـــم فرق داریـــــمhttp://www.8pic.ir/images/ki5071n8mmhg8325sxt.gif

http://www.8pic.ir/images/ki5071n8mmhg8325sxt.gifشــــــاید تو اصلا اون کسی نیستی کـــه مـــن فکر میـــکردمhttp://www.8pic.ir/images/ki5071n8mmhg8325sxt.gif

http://www.8pic.ir/images/ki5071n8mmhg8325sxt.gifبـــاید میذاشتـــــــم سرنوشـــــت کــــــار خودشو بکنـــهhttp://www.8pic.ir/images/ki5071n8mmhg8325sxt.gif

http://www.8pic.ir/images/ki5071n8mmhg8325sxt.gifانگــــــار ایندفـعه اون درست میگـــــهhttp://www.8pic.ir/images/ki5071n8mmhg8325sxt.gif

http://www.8pic.ir/images/ki5071n8mmhg8325sxt.gifمــــــــن تورو اشتباه گـــــــرفتـــــــمhttp://www.8pic.ir/images/ki5071n8mmhg8325sxt.gif

http://www.8pic.ir/images/ki5071n8mmhg8325sxt.gifتو فقط یه اشـــتبــاهی بــــــودی و بــــــــس!http://www.8pic.ir/images/ki5071n8mmhg8325sxt.gif

http://www.8pic.ir/images/ki5071n8mmhg8325sxt.gifمــــــن تو ایـــــــن راه تنهـــــــــامhttp://www.8pic.ir/images/ki5071n8mmhg8325sxt.gif


[+] نوشته شده توسط علی اکبر در 18:30 | |اغوش

 

http://www.8pic.ir/images/uzsqmwwc9apafne94gj9.jpg

 

http://www.8pic.ir/images/ki5071n8mmhg8325sxt.gifآسمـان هـم کـه بـاشیhttp://www.8pic.ir/images/ki5071n8mmhg8325sxt.gif


http://www.8pic.ir/images/ki5071n8mmhg8325sxt.gifبـغلت خـواهــم کـرد http://www.8pic.ir/images/ki5071n8mmhg8325sxt.gif


http://www.8pic.ir/images/ki5071n8mmhg8325sxt.gifفکر گستـردگی واژه نباشhttp://www.8pic.ir/images/ki5071n8mmhg8325sxt.gif


 http://www.8pic.ir/images/ki5071n8mmhg8325sxt.gif همه  در گوشه تنهایی من جا دارندhttp://www.8pic.ir/images/ki5071n8mmhg8325sxt.gif


http://www.8pic.ir/images/ki5071n8mmhg8325sxt.gifپـُر از عـاشـقـانـه ای تـوhttp://www.8pic.ir/images/ki5071n8mmhg8325sxt.gif

 


http://www.8pic.ir/images/ki5071n8mmhg8325sxt.gifhttp://www.8pic.ir/images/ki5071n8mmhg8325sxt.gifدیـگر از خـدا چـه بـخواهـم http://www.8pic.ir/images/ki5071n8mmhg8325sxt.gifhttp://www.8pic.ir/images/ki5071n8mmhg8325sxt.gif


[+] نوشته شده توسط علی اکبر در 14:29 | |پروردگارا! !

پروردگارا! !

 

به من بیاموز در این فرصت حیات آهی نکشم برای کسانی که

دلم را شکستند.

http://www.8pic.ir/images/0o05neejz06kmh00hmr.jpg


[+] نوشته شده توسط علی اکبر در 14:22 | |آرزوی من اینست ..

http://www.8pic.ir/images/t3ergzc658jty2u1ndmk.gif

آرزوی من اینست
که دو روز طولانی
درکنار تو باشم فارغ از پشیمانی
آرزوی من اینست
یا شوی فراموشم
یا که مثل غم هر شب گیرمت در آغوشم


[+] نوشته شده توسط علی اکبر در 13:55 | |از مرگ من نمیترسم

از مرگ من نمیترسم                               اگر دنیا سرم ریزد

                                                                      

ترسم که بعد از مرگ                               گلم را دیگری بوسد

http://www.8pic.ir/images/9rxkocxzv9a2jnhvqql5.jpg


[+] نوشته شده توسط علی اکبر در 13:12 | |کجاست؟؟!!

 

 

 

کجاست اون عشقی که منو از لاک  تنهایی که واسه خودم ساختم بیرون بکشه؟؟!!

 

کجاست اون یاری که واسه بودن کنارش دنیا رو به زانو دربیارم؟؟!!

کجاست اون احساسی که با وجودش تو عمیق ترین چاله بدبختی از فرط خوشبختی داد بزنم؟؟!!

کجاست؟؟!!


[+] نوشته شده توسط علی اکبر در 2:8 | |یکی بود،یکی نبود...

http://www.8pic.ir/images/bc87n6nr3i27ds6534d.jpg

یکی بود تو قصمون وفا نکرد

رفت و پشت سرشم نگاه نکرد

یکی بود زندگیشو هوس سوزوند

آبروش رفت و دیگه اینجا نموند

یکی بود یکی نبود و یه پری

یه بغل عاشقیای سر سری

کی بود اون که طاقت گریه نداشت

عاشق هوس شد و تنهام گذاشت؟؟؟


[+] نوشته شده توسط علی اکبر در 2:1 | |جدایی...

http://www.8pic.ir/images/9reubbmn55os0o5q6sg.jpg

غروب بود

 سلام کردم...

 سردترین سلام دنیا جوابم شد...

 باهاش حرف زدم...

 در آخر گفت:

...حسی به تو ندارم...


[+] نوشته شده توسط علی اکبر در 1:53 | |دور خواهم شد...

http://www.8pic.ir/images/j26chmaku4nko4ec30.jpg


[+] نوشته شده توسط علی اکبر در 1:50 | |یادش بخیر...

 

http://www.8pic.ir/images/v5pcom2fnkdsyu5h0ws.jpg

سلام عزیزم

 

خوبی؟

چرا ناراحتی گلم؟

مگه من مردم که تو اینجوری غصه میخوری؟


[+] نوشته شده توسط علی اکبر در 1:43 | |صفحه قبل 1 2 صفحه بعد